Warunki sprzedaży na odległość

     
  WARUNKI SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ  
     
     
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
 1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez POLISH TRANSPORT HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Inflancka 11 lok. U2, 00-189 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000004718, NIP 5251998079, REGON 012686867, BDO 000468495, o kapitale zakładowym w wysokości 600 000,00 zł, zwanej dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. pocztę elektroniczną pod adresem: kontakt@intuitionbathrooms.pl,
  2. pod numerem telefonu: +48 22 620 50 50,
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu Internetowego.
 
     
  II. DEFINICJE  
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient - Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, która dokonuje Zamówienia u Sprzedawcy;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem Przedsiębiorców na prawach konsumenta;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, dla której Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;

Warunki sprzedaży – niniejszy dokument;

Serwis internetowy – witryna internetowa wwww.intuitionbathrooms.pl, prowadzona przez Sprzedawcę, w której prezentowane są Towary i ich właściwości, na które Klient może złożyć Zamówienie poza Serwisem, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub telefonu. Informacje dotyczące Towarów zamieszczone na stronie Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;

Towar – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
     
  III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY  
 
 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub wypełnienie dedykowanego formularza w Serwisie następuje w Dniach roboczych oraz godzinach 10.00 - 17.30. W tym celu Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych na stronie Serwisu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności wskazanych w Warunkach sprzedaży,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, w tym o kosztach dostawy, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Przedsiębiorcę Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Przedsiębiorca opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedawcy lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę.
 9. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedawca poinformuje Przedsiębiorcę drogą mailową.
 10. Względem Przedsiębiorców, Sprzedawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 11. Sprzedawca przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Przedsiębiorcę w Zamówieniu.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub  angielskim, o treści zgodnej z Warunkami sprzedaży.
 
     
  IV. DOSTAWA  
 
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz jest płatna na zasadach i w wysokości określonej w Zamówieniu.
 2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika tj. za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 4. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę Przewoźnikowi, przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 5. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedawca może indywidualnie ustalić z Przedsiębiorcą dostawę również w dni inne niż Dni robocze.
 6. Względem Przedsiębiorców, Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 7. Przedsiębiorca po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Przedsiębiorcę, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 8. Względem Przedsiębiorcy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 10. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Przedsiębiorcy jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 11. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Przedsiębiorcę Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Przedsiębiorcy inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Przedsiębiorcą lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.
 12. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Zamówionych Towarów przez Klienta.
 13. Sprzedawca, bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Informacje te Sprzedawca podaje również na stronach internetowych Serwisu, w dedykowanej zakładce.
 
   
  V. CENY I METODY PŁATNOŚCI  
 
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta woli związania się Umową, informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Przedsiębiorcę na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostawy.
 
     
  VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  
 
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. Zawarte w niniejszym punkcie zapisy, stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 
     
  VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ  
 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych  w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres POLISH TRANSPORT HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inflancka 11 lok. U2, 00-189 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: kontakt@intuitionbathrooms.pl, numer telefonu +48 22 620 50 50.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 
     
  VIII. GWARANCJE  
 
 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Serwisu.
 
     
  IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  
 
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
     

 

 
  W naszej ofercie posiadamy produkty marek